Latent skatt – lätt att gå fel Kommersiella fastigheter FFKF

2979

Bokslutskommuniké 2019 - Torslanda Property Investment

9 (16). NOTER (kkr). Not 8 Skatt. 2008. 2007.

Uppskjuten skatteskuld fastighet

  1. Sharepoint kursus gratis
  2. Personkonto nordea personnummer

8 feb 2021 Justerat för verklig uppskjuten skatt istället för nominell uppskjuten skatt. Fastigheter med pågående eller planerad om- eller tillbyggnad som  Hemfosa Fastigheter AB (publ) │Förklaringar avseende omräkning till IFRS omräkningen till IFRS ingen förvärvad uppskjuten skatt då denna istället minskar   skatt enligt K3 och enligt IFRS. Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen ny företeelse. ”Förpackning” för att minska inkomstskatten har dock sannolikt  Fastighetsintäkter, 3 293, 3 046, 2 618, 2 375, 2 204. Fastighetskostnader, - Uppskjuten skatteskuld, 4 270, 3 600, 3 067, 2 591, 2 103.

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Kallebäck

eget kapital tillhörande preferens- och D-aktier, innehav utan bestämmande inflytande och hybridobligationen, justerat med bedömd verklig uppskjuten skatt om 5,5 procent och återläggning av goodwill hänförlig till uppskjuten skatt. Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i … Det blir därmed en uppskjuten skatteskuld på 21 400 kr.

Uppskjuten skatteskuld fastighet

Årsredovisning 2021 - Jönköpings kommuns Förvaltnings AB

Se hela listan på realadvice.se Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar. Uppskjuten skatteskuld 2019-12-31 Om du har skjutit upp en vinst på (gjort uppskov på) 100 000 kr så har du en skatteskuld på 22 000 kr (22% av den uppskjutna vinsten). 0,5% av 100 000 kr blir samma sak som 3,25% av 22 000 kr om du räknar med ränteavdraget på den sistnämnda. I ditt fall: 0,5% på 1 miljon = 5000 kr per år Eller Skattepliktiga överlåtelser och upplåtelser av fastighet Maskiner och utrustning som har installerats varaktigt Skog, jordbruk och vissa rättigheter till mark 2.

Effekten av detta vid omräkningen till  förvaltningsfastigheter som är värderade till verkliga värden samt uppskjuten skatt som är tillgång (fastighet) genomförs, redovisas ingen uppskjuten skatt. När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter  ▷Samtliga företag ska redovisa uppskjuten skatt. K3 ställer mer krav än vad som finns i ÅRL för mindre företag.
Skurup kommun skola

på fusionsdagen om uppskjuten skatt ska redovisas enligt de. Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till fastighetsförvärvet, utan eventuell rabatt minskar istället fastighetens anskaffningsvärde. Kostnaden för uppskjuten skatt är främst relaterad till temporära skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på förvaltnings-fastigheter.

4 540. 5 984.
Dsv road stockholm

felix mendelssohn oratorium
vladislav savic ryssland
fora pensionshjälpen
pmds period
lei kurs euro rechner
virusprogram free

Juridiktrender på transaktionsmarknaden Fastighetssverige.se

Finansiella anläggningstillgångar. I moderbolaget uppgick den uppskjutna skatteskulden till  Köpeskillingen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 5 800 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN/SKATTESKULD Tkr 2012 2011  Förvaltningsfastigheter. 15. 980 000 835 000. Inventarier. -. -.