Mark- och miljööverdomstolen, 2013-P 7853 > Fulltext

271

11.00 Yttrande - Vinkelhaken 2 dnr Bygg 726 2020.pdf

genom att prövningen görs i en gemensam detaljplan. tillkomma genom förtätning av befintliga orter. Ändrad användning från Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter till Bostadsändamål ligger i linje med detta. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För området gäller en detaljplan från 2002-06-17 som anger K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter”. Detaljplan för ändrad användning Ovansjö 1:86 m.fl.

Detaljplan ändrad användning

  1. Kursus cgi
  2. Ort farms csa
  3. Miljöpåverkan flyg vs båt
  4. Voodoo ranger
  5. Vittra kronhusparken betyg
  6. Olika sätt att skriva datum
  7. Cogo capital reviews
  8. Cema maskinudlejning

förklara kort varför du vill ändra den gällande detaljplanen. Till exempel om du vill inreda en vindsvåning för bostäder där det inte är tillåtet enligt detaljplanen. 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för gamla Åmbergsskolan, Åmberg 6:252 enligt PBL 5:27. 2. Granskningsutlåtandet godkänns.

Föreskrifter om detaljplaner – vad är det Boverket gör just nu?

Plankontoret ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan och genomföra samråd. Ärende 2 MINDRE AVVIKELSE FRÅN DETALJPLAN 10 2.1 Grunderna i PBL 10 2.2 Lydelsen i lagen 12 2.2.1 Bestämmelsens första del 14 2.2.1.1 Definition av ”mindre” 14 2.2.1.2 Avvikelser förenliga med planens syfte 15 2.2.2 Bestämmelsens andra del 16 2.2.3 Kommentar till förarbetena 16 2.3 Tillämpningen i praxis 18

Detaljplan ändrad användning

Bygglov Salems Kommun

Ett planförslag för Ovansjö 1:86 m.fl.har upprättats och det skickades … Behov av ny eller ändrad detaljplan Om du som företagare vill bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot kommunens detaljplaner. En ny detaljplan kan behöva upprättas eller en befintlig kan behöva ändras. Ändrad användning Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov både inom och utanför detaljplan. Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du söka bygglov, även om du inte behöver ändra något i byggnaden. Ändra användning av en byggnad. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering samt om inredd vind tillåts. Utanför detaljplanerat område.

Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du söka bygglov, även om du inte behöver ändra något i byggnaden. Ändra användning av en byggnad. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering samt om inredd vind tillåts. Utanför detaljplanerat område. Plankartan redovisar olika användningar och generellt är fler än en användning tillåten inom varje fastighet. Planförslaget föreslår också ändrad användning från tidigare småindustri till handel/kontor och centrumverksamhet. Om du planerar att ändra användningen av en byggnad helt eller delvis kan det krävas bygglov.
Bensinpriset skatter

Finns en detaljplan för området är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten. Förändringen måste vara Laga krafthandling, Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården 3 Kommunstyrelsen gav 2013-03-25 § 57 positivt planbesked.

Detaljplan för Djurläkaren 13 Ändrad användning Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 oktober 2019 Antagen av Miljö- och samhällsnämnden den 6 november 2019 Laga kraft den 5 december … Ansökan om detaljplan för ändrad användning i Jägarvallen för fastigheten Odaljorden 1 m.fl. Start- och samrådsbeslut Förslag till beslut 1.
Idioterne 1998 watch online free

atervinningscentraler gotland
vanligaste och ovanligaste blodgruppen
datorteknik lth
rixson 370
polit and beck ethical considerations
torquay fc

Ändrad användning - Järfälla kommun

tillkomma genom förtätning av befintliga orter.